Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego F.H.U.P ABLER sp. z o.o.

 

§ 1.

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Kupującym umów sprzedaży towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Kupujących ze Sklepu Internetowego.
 2. Właścicielem Sklepu Internetowego jest Abler sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Grudziądzka 177A, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu,  pod nr KRS 0000154828, NIP 8792228443, Regon 871253519.
 3. Właściciel sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: Abler.pl/sklep
 4. Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sklep@abler.pl, telefonicznie dzwoniąc na numer: 509 358 761 lub pisemnie na adres: Abler Sp. z o.o., ul. Grudziądzka 177A, 87-100 Toruń.

 

§ 2

Użytkownik serwisu

 1. Kupującym może być każda osoba, która ukończyła 18 lat i zapoznała się z regulaminem.
 2. Kupujący może zarejestrować się w serwisie, wypełniając formularz dostępny na stronie internetowej Abler.pl. Po rejestracji w systemie tworzone jest konto użytkownika.  
 3. Rejestracja konta użytkownika w serwisie jest dobrowolna oraz bezpłatna. Nie jest ona konieczna do standardowego użytkowania serwisu, a w szczególności do składania i realizacji zamówień.

    

§ 3

Wymagania techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego Abler Kupujący powinien dysponować sprzętem komputerowym i oprogramowaniem spełniającym następujące, minimalne wymogi:
 • monitor o rozdzielczości minimum 1024x768,
 • przeglądarka internetowa obsługującą HTML5, CSS3 (np. Internet Explorer 5.0 lub wyższa wersja; Mozilla 1.3 lub wyższa wersja, Google Chrome, Opera),
 • włączona obsługa Cookies i Java Script,
 • zainstalowany program Adobe Acrobat Reader,
 • aktywne konto poczty elektronicznej.
 1. Serwis zapisuje na komputerze Kupującego pliki cookies (ciasteczka), używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności. Kupujący sam decyduje o tym, które pliki cookies i w jaki sposób są zapisywane, poprzez ustawienia przeglądarki internetowej (powszechnie używane: Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Safari).

 

§4

Oferta sklepu

 

 1. Przedmiotami umowy sprzedaży zawartej poprzez Sklep Internetowy mogą być towary wymienione w ofercie, przedstawione na stronach www Sklepu Internetowego Abler w chwili składania zamówienia.
 2. Informacje dotyczące towarów zawarte w Sklepie Internetowym Abler nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy je traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
 3. Towary oferowane w sklepie Abler są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.
 4. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie Internetowym Abler są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Nie zawierają kosztów dostawy towaru i wszelkich innych kosztów, które Kupujący będzie zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży, o których Kupujący będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 5. Dopuszcza się możliwość ustalenia przez Sprzedawcę i Kupującego indywidualnych warunków umowy sprzedaży.


§5

Zamawianie towarów

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie Kupujących do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Kupujący może złożyć Zamówienia w następujący sposób:
 • za pośrednictwem Sklepu Internetowego poprzez dodawanie towarów do „koszyka”, wypełnienie formularza zamówienia w Sklepie Internetowym oraz zatwierdzenie zamówienia poprzez przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”,
 • przez telefon dzwoniąc na numer: 509 358 761 od poniedziałku do piątku w godzinach 8-17.
Pozostałe informacje
 1. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.  
 2. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Kupujący jest informowany o łącznej cenie za wybrany towar i dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży oraz o terminie uiszczenia ceny.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Kupującego oferty zawarcia Umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres pocztę elektronicznej potwierdzenie jego złożenia obejmujące w szczególności:
 • potwierdzenie rodzaju, ilości oraz wartości zamawianych towarów,
 • kalkulację kosztów dostawy,
 • adres dostawy,
 • termin realizacji zamówienia,
 • termin uiszczenia zapłaty za Zamówienie.
 1. Po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 5 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Kupującego zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 2. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Kupującemu jej warunki, przesyłając je na trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Kupującego lub pisemnie na wskazany przez Kupującego podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.
 3. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (plik PDF): potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszego Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Sprzedawca, stosownie do wyboru Kupującego, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem dostawy paragon albo fakturę VAT obejmującą dostarczane towary. Sprzedawca może dołączyć FV w wersji elektronicznej i przekazać ją na adres e-mail wskazany przez Kupującego. Dotyczy to również formularza zwrotu towaru. 
 5. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych zawartych w zamówieniu, w celu realizacji transakcji, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.)


§6

Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Sprzedającego

 1. Dostawy towarów zamawianych w Sklepie Internetowym Abler realizowane są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Kupujący posiada prawo wyboru sposobu dostawy:
 • odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy (Sprzedawca zastrzega sobie sprawo do weryfikacji danych osobowych odbiorcy np. dokumentu tożsamości),
 • przesyłka kurierska firmą spedycyjną na adres wskazany przez Kupującego
 1. Sprzedawca informuje Kupującego o terminie realizacji Zamówienia oraz kosztach dostawy w potwierdzeniu złożenia Zamówienia. Sprzedawca zastrzega prawo do indywidualnego obliczenia kosztów wysyłki w przypadku jej niestandardowych rozmiarów. Sprzedawca zastrzega sobie również możliwość wykonania telefonu kontrolnego w celu weryfikacji Klienta oraz ustalenia szczegółów dostawy lub wysyłanego asortymentu. 


§7

Sposób i termin zapłaty

 1. Kupujący wybiera jeden ze sposobów uiszczenia ceny za zamówione towary:
 • płatność przy odbiorze towaru z magazynu Sprzedawcy,
 • przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
 • przelew bankowy za pośrednictwem portalu https://payu.pl, (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Kupującemu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Kupującego);
 1. Kupujący jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę w treści potwierdzenia złożenia Zamówienia o terminie, w jakim jest zobowiązany uiścić płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.
 2. W przypadku niewywiązania się przez Kupującego z płatności w terminie ustalonym przez Strony, Sprzedawca wyznacza Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności i informuje o nim Kupującego na poprzez wiadomość email wysłaną na adres podany przez Kupującego oraz na trwałym nośniku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca odstąpi od umowy i prześle Kupującemu na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
 3. Sprzedający realizując zamówienia zobowiązuje się dostarczać towary wolne od wad.
 4. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną stosownie do przepisów zawartych w Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U.2014.121 -j.t. ze zm.).
 5. Zgłoszenie reklamacyjne powinno być przesłane pocztą na adres spółki Abler ul. Grudziądzka 177A 87-100 Toruń lub e-mailem na adres: sklep@abler.pl z podaniem numeru dokumentu zakupu, dokładnym opisem usterki lub wady, a także zdjęciem papierowym lub cyfrowym (jeżeli usterka lub wada jest możliwa do sfotografowania).
 6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Kupującego będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

§8

Reklamacje

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Sprzedawcę.
 2. Informacja o rozpatrzeniu reklamacji będzie przekazywana na adres mailowy reklamującego wskazany w treści reklamacji lub na pisemnie na adres wskazany przez reklamującego. Sprzedawca poinformuje reklamującego o uznaniu reklamacji oraz o sposobie w jaki zamierza ją załatwić lub o nie uznaniu reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. Towary oferowane do sprzedaży przez Sklep Internetowy mogą posiadać kartę gwarancyjną producenta danego produktu na terenie Polski. Okres oraz warunki gwarancji zależą od producenta. 
 4. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§9

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Informacja o prawie konsumenta do odstąpienia od umowy zawarta jest w załączniku numer 1 do Regulaminu. 
 2. Sprzedający informuje o treści art. 38 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • 1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • 2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • 3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • 4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • 5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • 7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • 8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • 9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • 11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

§ 10

Dane osobowe

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).
 2. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie, udostępnianie i wykorzystywanie przez Sprzedającego swoich danych osobowych w celu realizacji umowy sprzedaży.
 3. Nabywcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 4. W przypadku wyboru przez Kupującego przelew bankowy za pośrednictwem portalu https://payu.pl, dane osobowe Kupującego są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności Spółce PayU S.A. ul. Grunwaldzka 182 60-166 Poznań, NIP: 7792308495, REGON: 300523444, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem  KRS: 0000274399.  

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca ma prawo do zmiany Regulaminu. Poinformowanie Kupujących o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. O zmianie Regulaminu Kupujący zostaną zawiadomieni poprzez umieszczenie na stronie internetowej sklepu informacji o zmianie regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie sklepu przez okres 14 dni kalendarzowych.
 2. Użytkownicy zarejestrowani w serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni o zmianie regulaminu  poprzez przesłanie adres poczty elektronicznej wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji o zmianie regulaminu. Poinformowanie Kupujących o zmianie regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego regulaminu. W razie, gdy Użytkownik zarejestrowany w serwisie nie akceptuje nowej treści regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty poinformowania go o zmianie Regulaminu. Funkcjonalność konta takiego Użytkownika zostanie zawieszona.
 3. W razie zaistnienia między Stronami sporu, Kupujący ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, do których należą m.in:
 • zwrócenie się do stałego, polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży;
 • zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
 • pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą udzielana przez właściwego, powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Kupujący ma także możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „rozstrzyganie sporów konsumenckich.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Załącznik nr 1

 

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

 

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować:

ABLER sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Grudziądzka 177 A 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Toruniu,  pod nr KRS 0000154828, NIP 8792228443, Regon 871253519.

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

Załącznik nr 2

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adresat:

ABLER sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,

ul. Grudziądzka 177A

87-100 Toruń

Ja/My................................. niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy .................................................................................

Data zawarcia umowy: .................................................................................................................

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów) ..........................................................................................

-    Adres konsumenta(-ów) ..........................................................................................................

-    Podpis konsumenta(-ów) ..........................................................................................

 

Data.................................................

 

POBIERZ FORMULARZ W WERSJI PDF 

 

 

Szanowni Państwo, w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.
zamknij [x]